Salg og fremleje

Salg af lejlighed

Ved salg af lejlighed skal sælger først og fremmest kontakte vores admistrator, Administrationshuset der vil være behjælpelig med at få foretaget alle de tjeks og rapporter der skal til før at en lejlighed kan sælges.I forbindelse med et salg skal der altid udfærdiges et El-tjek og VVS-Tjek af lejligheden (noget de fleste elektrikere og VVS-mænd hurtigt kan gøre) Tillige skal en syns- og vurderingsrapport over diverse mangler, forbedringer osv. udarbejdes.

Når alle dokumenter er udarbejdet og der er fundet en køber sender Administrationshuset den samlede dokumentation videre til vores advokat. Sælger får herefter tilsendt en kopi af overdragelseskontrakten og bestyrelsen får tilsendt originalen. Når sælger modtager dokumenterne, skal sælger kontakte bestyrelsen for en dato for kontraktunderskrivelse. Ved kontraktunderskrivelsen deltager både køber, sælger og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen, sælger og køber underskriver salgskontrakten med de påtegnelser, der nu kunne gøre sig gældende og ligeledes underskrives et transportdokument for overdragelse af andelsbeviset fra sælger til køber. Advokaten modtager pengene fra køber, frigiver dem til sælger og fremsender andelsboligbeviset (til køber), efter at pengene er overdraget til sælger.

NB! Bestyrelsen gør opmærksom på, at ved datofastsættelse for gennemgang af lejligheden med en vurderingsmand og ligeledes for underskrivelse af salgskontrakten, anvendes primært datoen for det næstkommende bestyrelsesmøde (se denne under sidste referat eller kontakt bestyrelsen herfor). Ligeledes må der påregnes en sagsbehandlingstid minimum 1 måned.

Vurderingsrapport over lejlighedens tilstand:

Da bestyrelsen ikke har den fornødne kompetence til at foretage en konkret vurdering af løsøre m.v., skal en autoriseret vurderingsmand benyttes. Denne udarbejder en rapport over eventuelle forbedringer, fradrag m.m., hvorefter sælger betaler for rapporten. Ved selve gennemgangen af lejligheden skal både sælger og bestyrelsen være repræsenteret. Administrationshuset vil foreslå vurderingsmand når de kontaktes med henblik på salg.

Vi henviser iøvrigt til vedtægterne ved tvivl om fremgangsmåde ved salg.

Fremleje af lejlighed

Ønsker en andelshaver at udleje dele eller hele sin lejlighed til anden part, skal lejekontrakten inden da godkendes af bestyrelsen. En mulig lejekontrakt til anvendelse ved fremleje af andelslejlighed kan downloades i Word-format her.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at overholdes foreningens kriterier for fremleje ikke, kan bestyrelsen ikke acceptere en udlejning, og muligheden frafalder. Manglende efterfølgelse af bestyrelsens beslutning vil blive betragtet som eksklusionsberettiget misligholdelse af lejekontrakten.

Bestyrelsen SKAL godkende lejekontrakten imellem lejer og udlejer, før lejers indflytning kan accepteres som legal. Kontrakten skal godkendes før underskrivelse. Derefter skal kopi af den underskrevne kontrakt sendes til bestyrelsen sammen med information om andelshavers nye adresse.

I foreningens vedtægter § 12 (tillæg af 7/6 2007) er det samtidig anført, at udleje først kan ske, “Når andelshaveren har beboet sin lejlighed i normalt mindst et helt år.”.

Bestyrelsen har lavet en skrivelse (klik her), som man med fordel kan give til nyindflyttede, da den indeholder meget nyttig information om div. regler.

Udlejer skal derfor (samtidig med aflevering af lejekontrakten til bestyrelsen) aflevere dokumentation for, at denne selv har haft beboet lejligheden mindst et år. Dokumentationen kan eks. være i form af en bopælsattest eller lignende, der kan fås ved henvendelse til Københavns Kommunes Borgerservicecentre.

Kortere udleje ved hjælp af AirBnB og lignende behøver ikke forudgående godkendelse, nøjes da blot med at informere bestyrelsen via email.